ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 336/19

Дана: 18.06.2019.

Нови Сад

 

 

 

ЗАПИСНИК

 

Са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад, Нови Сад, Трг слободе бр. 2, одржане дана 18.06.2019. године у хотелу “ВОЈВОДИНА” са почетком у 12,00 часова.

 

Комисија за гласање на основу утврђене евиденције о присутности акционара седници констатовала је: да је од 129 акционара присутно 2 са укупно 59.164 гласова, што од укупно 84.464,00 акција са правом гласа, чини присутност акционара од 70,046 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).

 

Саставни део записника чини списак присутних акционара као и докази о прописном сазивању редовне седнице Скупштине односно потврда АПР БД 46500/19 од 14.05.2019. године о објављивању позива за седницу акционарима и Овлашћење Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином,(која има право гласа над акцијама конзорцијума 59.123), бр. 46-00-160/12-02 од 05.06.2019.године за Величковић Божану, коју овлашћује да у име Дирекције учествује у раду Скупштине и гласа на Скупштини по утврђеним тачкама дневног реда.

 

Седници поред акционара присуствује: Рајић Стеван, извршни директор Друштва и члан Одбора директора, Милан Мрдовић председник Одбора директора, Драгица Илић и Небојша Петровски у функцији чланова Комисије за гласање и Александра Правица, Секретар Друштва.

 

Величковић Божана, овлашћена да у име Дирекције учествује у раду Скупштине и гласа на Скупштини по утврђеним тачкама дневног реда предложила је дневни ред претходног поступка, који је једногласно усвојен.

 

 

Д н е в н и р е д

 

I. Предходни поступак:

 

1. Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање

2. Именовање председника Скупштине акционара

3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање

 

 

ТАЧКА 1.Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање

 

Величковић Божана, на основу утврђене евиденције о присутности акционара седници Скупштине од стране Комисије за гласање, констатовала је да је од 129 акционара присутно 2 са укупно 59.164 гласова, што од укупно 84.464,00 акција са правом гласа, чини присутност акционара од 70,046 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).

 

Након тога донела је

 

ОДЛУКУ

 

Отвара се седница Скупштине и утврђује се да постоји кворум за одлучивање.

 

 

ТАЧКА 2. Именовање председника Скупштине акционара

 

Присутни акционари једногласно су прихватили предлог да се за председника Скупштине изабере Величковић Божана и једногласно донели

 

 

ОДЛУКУ

 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ БИРА СЕ ВЕЛИЧКОВИЋ БОЖАНА.

 

 

ТАЧКА 3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање

 

Величковић Божана, председник Скупштине, наставила је са даљим вођењем тока седнице констатујући, да на основу присутности акционара који имају право гласа, постоји кворум односно потребна већина за одлучивање и да се може почети са радом.

 

Након тога предложила је, да се именују записничар и три члана Комисије за гласање и прочитала предлог одлуке коју су присутни једногласно прихватили и једногласно донели

 

ОДЛУКУ

 

 1. .ЗА ЗАПИСНИЧАРА БИРА СЕ АЛЕКСАНДРА ПРАВИЦА

 

 1. .У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ БИРАЈУ СЕ: ДРАГИЦА ИЛИЋ, НЕБОЈША ПЕТРОВСКИ И БУЈШИЋ МИЛУН.

   

 

Након тога Величковић Божана, председник Скупштине, прочитала је предлог дневног реда редовног поступка, те је јавним гласањем присутних акционара једногласно усвојен следећи

 

Редовни поступак:

 

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, посл.бр. 323/18 од 06.06.2018. године

   

 2. Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину

   

 3. Доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка

   

 4. Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ-ДСТ Ревизија из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину

   

 5. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину

   

 6. Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину

 7. Увеђање зараде и накнада зараде неизвршним и извршном директору у нето износу већем за 10% него што су регулисане у претходним уговорима

 

 

 

ТАЧКА 1.Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД 323/18 од 06.06.2018. године

 

Како примедби на записник није било, председник скупштине записник је дао на гласање.

Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари записник једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

ОДЛУКА

 

Усваја се записник са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД 323/18 од 06.06.2018. године.

 

ТАЧКА 2.Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину

 

Величковић Божана, председник скупштине, предложила је да се са овом тачком дневног реда истовремено разматра и тачка 5. дневног реда јер су уско повезане, а након тога дала је реч Стевану Рајићу извршном директору Војводина АД Нови Сад.

 

Стеван Рајић поздравио је све присутне и изјавио да му је веома драго да је претходне 2018. године Војводина АД Нови Сад пословала са добитком од 528.345 динара. Изнето је пословање Војводина АД Нови Сад за 2018. годину из Годишњег извештаја за 2018. годину указујући на укупне приходе, расходе, улагања, дугорочне обавезе, обавезе према добављачима, потраживања од од купаца обавезе итд. Током године извршена су улагања у основна средства у износу од 4.441.234 динара. Сва улагања су финансирана из сопствених средстава. Укупни расходи у 2018. годину су у односу на претходну годину већи за 2%. Према учешћу у укупним расходима, најприсутнији су трошкови зарада и накнада који чине 51,9% од укупних трошкова. Задржаванје гостију је 1,65 дан. Учешће прихода од основне делатности повећао се са 54,7% на 56%. Извршни директор је изјавио да је задовољан што је Војводина АД Нови Сад успела да задржи закупце упркос новоотвореном тржном центру ''Променада''. Војводина АД Нови Сад послује стабилно, не постоји најава да се ишта изванредно може десити и једини проблем јесте одлазак младих, радно способних људи у иностранство. Жеља је исто да се тавански простор рашчисти и да се повећају смештајни капацитети. Извршни директор је посебно истакао труд и залагање Управника и Секретара друштва који први међу једнакима највише се труде да побољшају ситуацију у коме Друштво послује.

 

Величковић Божана изјавила је, да је по њеном мишљењу постигнут добар финансијски резултат и да је са истим задовољна, након чега је прочитала предлог одлуке Одбора директора за ову тачку дневног реда и исти дала на гласање.

 

Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог за тачку 2.дневног реда једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

 

ОДЛУКА

 

 

I. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 329. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (“СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ БР. 36/2011,99/2011,83/2014, 5/2015, 44/2018 И 95/2018) И ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ ( “СЛ. ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ”, БР. 62/2013 И 30/18) УСВАЈАЈУ СЕ РЕДОВАНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА ПОСЛОВНУ 2018. ГОДИНУ КОЈИ ОБУХВАТА: БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ, ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.

 

II. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 51. ЗАКОНА О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА ОВУ ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ДОСТАВИТИ БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ И КОМИСИЈИ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ.

 

III.ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

 

 

ТАЧКА 3. Доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка

 

Величковић Божана, председник скупштине, констатовала је да се пословање са добитком мора користити за покриће губитака из претодних године.

 

Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог за тачку 3.дневног реда једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

 

 

ОДЛУКА

 

 

НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ ИСКАЗАНА У РЕЗУЛТАТУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ИСКОРИСТИЋЕ СЕ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА.

 

 

ТАЧКА 4.Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ-ДСТ Ревизија из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину

 

Величковић Божана је констатовала да мишљење са резервом које је дато и у Ревизији финансијских извештаја за 2018. годину је исто као и претходних година и да такво мишљење оправдано.

 

Констатује се да је Извештај и мишљење независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину саставни део овог записника.

 

Како примедби на Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину, није било, председник скупштине прочитала је предлог одлуке и исту дала на гласање.

 

Комисија за гласање је констатовала да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

 

ОДЛУКА

 

 

I. УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ ИСКАЗАН НА СТРАНИ 4. ИЗВЕШТАЈА.

 

II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

 

ТАЧКА 5.Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину

 

Информацијa за ову тачку дневног реда дата је под тачком 2. дневног реда, јер је уско повезане са истом.

 

Констатује се да Годишњи извештај ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2018.године чини саставни део овог записника.

 

Величковић Божана, председник скупштине, прочитала је предлог одлуке и исти дала на гласање.

 

Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

 

ОДЛУКА

 

 

 1. УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2018.ГОДИНУ У ТЕКСТУ У КОЈЕМ ЈЕ РАЗМАТРАН И ИСТИ ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ.

 2. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 368. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЈЕ ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.

 

 

ТАЧКА 6. Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину

 

Величковић Божана, председник скупштине, је констатовала како досадашњи ревизор је може бити изабран јер није пет година узастопно вршио ревизију финансијскух извештаја. Војводина АД Нови Сад је запримила само једну понуду ревизорске куће, а то је ОВЛАШЋЕНИ НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА који је иста ревизорска кућа која је радила извештај и за 2018. годину по истој цени са могућности плаћања у ратама.

 

Величковић Божана, председник скупштине,изнети предлог дала је на гласање.

 

Комисија за гласање је констатовала, да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали,

након чега је председник скупштине констатовао да је једногласно донета

 

 

ОДЛУКА

 

 

 1. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 24. ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ("СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ" БР. 62/2013 и 30/18)ЗА РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ БИРА СЕ ОВЛАШЋЕНИ НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА СА КОЈИМ ЋЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 25. ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЗАКЉУЧИТИ УГОВОР.

 2. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

 

 

ТАЧКА 7. Увећање зараде и накнада зараде неизвршним и извршном директору у нето износу већем за 10% него што су регулисане у претходним уговорима

 

Величковић Божана је прво затражила да се прецизније определи и објасни сам предлог Одлуке о увећању зарада од 10% у нето износу у односу на друге Уговоре. На које се то тачно Уговоре са извршним и неизвршним директорима повећање зараде односи.

 

Секретар Друштва, Александра Правица је објаснила да се односи на појединачне Уговоре са сваким директором из 2018. године којима су неизвршни директори Милан Мрдовић и Милан Стаменић ангажовани Уговором о правима и обавезама неизвршног директора посл. бр. 135/18 и посл.бр. 136/18 од дана 10.04.2018. године и Уговором о раду посл бр. 134/18 од 10.04.2018. године са извршним директором Стеваном Рајићем. Тим Уговорима су директори именовани на наредне 4 године и утврђена им је накнада односно зарада.

 

Након овог појашњења Величковић Божана је констатовала како директори досад нису имали увећање плате и ту могућност могу да остваре само на Скупштини акционара, да њихова накнада односно зарада увећана за 10% у нето износу представља подстицај за њихов ангажман и труд који се огледа у добром пословању Војводина АД Нови Сад. Председник Скупштине прочитала је предлог одлуке и исту дала на гласање.

 

Комисија за гласање је констатовала да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

Седница је закључена у 14,35 часова.

 

 

 

 

ЗАПИСНИК ВОДИЛА:                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

АЛЕКСАНДРА ПРАВИЦА                                                                                                         АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

                                                                                                                                                                       ВЕЛИЧКОВИЋ БОЖАНА

 

 

 

 

 

Комисија за гласање:

 

ДРАГИЦА ИЛИЋ

 

 

НЕБОЈША ПЕТРОВСКИ

 

 

МИЛУН БУЈИШИЋ