ВОЈВОДИНААД НОВИ САД

Број: 328/19

Дана: 18.06.2019.

Нови Сад

 

 

 

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр.409 од 27.06.2014.године Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 18.06.2019. године под тачком 4.дневног реда разматрала је Извештај и мишљењe независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину и једногласно донела

 

 

О Д Л У К У

 

 

I. УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ ИСКАЗАН НА СТРАНИ 4. ИЗВЕШТАЈА.

 

II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

 

 

 

 

 

 

 

Председник

Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Божана Величковић