ВОЈВОДИНААД НОВИ САД

Број: 326/19

Дана: 18.06.2019.

Нови Сад

 

 

 

 

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр. 409 од 27.06.2014.године, Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 18.06.2019.године под тачком 2. дневног реда разматрала је Финансијске извештаје ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину и једногласно донела

 

О Д Л У К У

 

 

I. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 329. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (“СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ БР. 36/2011,99/2011,83/2014, 5/2015, 44/2018 И 95/2018) И ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ ( “СЛ. ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ”, БР. 62/2013 И 30/18) УСВАЈАЈУ СЕ РЕДОВАНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА ПОСЛОВНУ 2018. ГОДИНУ КОЈИ ОБУХВАТА: БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ, ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.

 

II. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 51. ЗАКОНА О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА ОВУ ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ДОСТАВИТИ БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ И КОМИСИЈИ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ.

 

III.ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

 

 

 

 

 

 

Председник

Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Божана Величковић