ВОЈВОДИНААД НОВИ САД

Број: 327/19

Дана: 18.06.2019.

Нови Сад

 

 

 

 

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 18.06.2019. године по тачки 3.дневног реда "Одлука о расподели добити и покрићу губитка", једногласно је донела

 

 

 

О Д Л У К У

 

 

НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ ИСКАЗАНА У РЕЗУЛТАТУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ИСКОРИСТИЋЕ СЕ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА.

 

 

 

 

 

 

 

Председник

Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Божана Величковић