ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 332/19

Датум: 18.06.2019.

Нови Сад

 

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС "бр. 31/2011, 122/2015 и 108/2016 )

 

ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД,

ТРГ СЛОБОДЕ 2, МАТИЧНИ БРОЈ 08240540, ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 5510

 

ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ

 

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ

РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Редовна Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад одржана је дана 18.06.2019.године у Хотелу Војводина, Нови Сад, Трг Слободе 2, са почетком у 12,00 часова, на којој су у складу са дневним редом једногласно донете следеће

 

О Д Л У К Е

 

I. Предходни поступак:

 

1. Одлука о отварању седнице Скупштине и утврђивање кворума за рад Скупштине

2. Одлука о именовању председника Скупштине акционара

3. Одлука о именовању записничара и три члана Комисије за гласање

 

II. Редовни поступак:

 

 1. Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, посл.бр. 323/18 од 06.06.2018. године

   

 2. Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину

   

 3. Доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка

   

 4. Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ-ДСТ Ревизија из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину

   

 5. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину

   

 6. Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину

 

7.Увеђање зараде и накнада зараде неизвршним и извршном директору у нето износу већем за 10% него што су регулисане у претходним уговорима

 

 

Председник

Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Божана Величковић