ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 232/19

Датум: 14.05.2019. године

Нови Сад

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У ВЕЗИ СА ОДРЖАВАЊЕМ СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

На основу члана 364., 365. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник Р.Србије 36/2011 и 99/2011, 83/14, 5/15) и члана 35. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Одбор директора ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на седници одржаној 14.05.2019. године донео је следећу

 

О Д Л У К У

 

о сазивању редовне годишње Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 18.06.2019. године (уторак) која ће се одржати у Хотелу „Војводина“ Нови Сад, Трг слободе 2, са почетком у 12 часова, са следећим

 

Д Н Е В Н И М Р Е Д О М

 

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:

 

 1. Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање

 2. Именовање председника Скупштине акционара

 3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање

 

РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

 

 1. Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, посл.бр. 323/18 од 06.06.2018. године

   

 2. Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину

   

 3. Доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка

   

 4. Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ-ДСТ Ревизија из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину

   

 5. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину

   

 6. Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину

 

7.Увеђање зараде и накнада зараде неизвршним и извршном директору у нето износу већем за 10% него што су регулисане у претходним уговорима

 

Датум за одређивање листе акционара је 08.06.2019. године.

 

Укупан број акција на дан објаве овог позива је 84.464, а број гласова по акцији је 1/1.

Акционар Конзорцијум ЈМБГ: КО8106070 на основу Решења Вишег суда у Београду посл.бр. Пои-По1 24/10 од дана 12.04.2010. године на 59.123 акција има привремену меру забране отуђења и права гласа на акцијама издаваоца.

Решењем Посебног одељења Вишег суда у Београду посл.бр. Пои-По1 24/10 од 21.02.2010. године управљање акцијама издаваоца ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД која се воде на акционара  „Конзорцијум“ поверена су на управљање Министарству правде Републике Србије – Дирекција за управљање одузетом имовином.

 

ПОСЕБНА ОБАВЕШТЕЊА:

 

Одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.

 

Право на учешће у раду редовне седнице Скупштине акционара имају само акционари који су на дан акционара уписани у Централни регистар ХОВ.

 

ПУНОМОЋ ЗА ГЛАСАЊЕ

 

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћја за гласање). Пуномоћје за гласање се може дати и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис. У том случају акционар или његов пуномоћник дужан је да пре дана одржавања седнице достави копију пуномоћја. Последњи дан за доставу пуномоћи је 12.06.2019. године. Пуномоћник може бити свако пословно способно лице. Пуномоћник не може бити лице које је директор, као и у другим случајевима када је то у супротности са законом.

Друштво није прописало посебан формулар за давање пуномоћја.

 

Материјал за седницу Скупштине

 

Материјал за седницу Скуштине може се прегледати у Служби за правно-економске послове ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Нови Сад Трг Слободе 2 сваког радног дана од 11,00 до 13,00 часова у периоду од 15.05.2019.године до 17.06.2019.године или на интернет станици Друштва www.hotelvojvodina.rs

 

Примедбе на текст предложених одлука, акционар је дужан да сачини у писменој форми и достави их Одбору директора Друштва у року од 5 (пет) дана, рачунајући до дана одржавања седнице Скупштине.

 

Позив за редовну Скупштину акционара се упућује акционарима његовим објављивањем на интернет страни Друштва www.hotelvojvodina.rs почев од 15.05.2019. године без прекида до дана одржавања седнице Скупштине акционара, на интернет страни регулисаног тржишта односно МТП www.belex.rs, на интернет страни Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs, и на интернет страници Централног регистра ХОВwww.crhov.rs

 

Председник одбора директора

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Милан Мрдовић